Tarkastus ja huolto

Tarkastus ja korjaus

Raksi tai vyö on tarkastettava ennen jokaista käyttökertaa. Myös merkintöjen ja teknisten tietojen oikeellisuus on tarkastettava. Rikkinäisten tai puutteellisin merkinnöin varustettujen raksien tai vöiden käyttö on kielletty, ja ne on toimitettava pätevän henkilön tarkastettavaksi.

Raksit tai vyöt on tarkastettava säännöllisesti sellaisten virheiden ja vaurioiden havaitsemiseksi, jotka voivat vaikuttaa niiden turvalliseen käyttöön, myös tahrojen alla mahdollisesti olevat vauriot on tarkastettava. Tarkastuksessa on käytävä läpi myös kaikki raksien tai vöiden kanssa käytettävät päätteet ja nostotarvikkeet. Jos käyttökelpoisuudesta tai merkinnöistä on epäselvyyttä, raksi tai vyö täytyy poistaa käytöstä ja toimittaa pätevän henkilön tarkastettavaksi.

Pätevä henkilö määrittelee tarkastusvälin käyttötavan, olosuhteiden, käyttötiheyden sekä yms. tekijöiden perusteella. Pätevän henkilön on kuitenkin vähintään kerran vuodessa tarkastettava raksit tai vyöt.

Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja.

Kaikki päällysteraksin vaipassa näkyvät vauriot viittaavat kuormaa kantavan sydämen mahdolliseen vaurioon.

Vaurioituneet raksit tai vyöt on poistettava käytöstä.

VAROITUS! Älä koskaan yritä itse korjata raksia tai vyötä.

Huolto ja ylläpito

Pintahankaumat. Tavanomaisessa käytössä pintakuituihin kohdistuu tietty kulutus. Tämä on normaalia ja vaikutukseltaan vähäistä. Kulutuksen jatkuessa tietynasteinen lujuuden heikkeneminen on kuitenkin odotettavissa.

Kaikki merkittävät hankaumat, etenkin paikalliset, on tarkastettava huolellisesti. Toisin kuin yleinen kuluminen, paikallinen hankauma voi johtua kuormassa olleista terävistä kulmista, jotka voivat myös tehdä viiltoja päällysteraksin vaippaan ja heikentää sen lujuutta merkittävästi.

Leikkautumat päällysteraksin vaipassa, poikittais- ja pitkittäissuunnassa, sekä kaikki ommelvauriot antavat vakavan aiheen epäillä sydänosan kuntoa.

Nauhan viiltovauriot, poikittais- ja pitkittäissuunnassa, nauhan reunojen leikkautumat ja hankaumat sekä ommelten ja silmukoiden läpileikkautuminen. Päällysteraksin sydän näkyvissä.

Kemikaalien vaikutus, aiheuttaa paikallista materiaalin heikkenemistä ja pehmenemistä niin, että pintakuidut irtoavat tai hankautuvat pois.

Lämpö- ja kitkavauriot, päällystemateriaalin lasittuneet pintakuidut ovat merkki lämpö- tai kitkavauriosta. Ääritapauksissa kuidut voivat sulaa yhteen, mikä on merkki raksin tai vyön heikkenemisestä.

Vaurioituneet tai vääntyneet päätteet, raksien tai vöiden tai yhdistelmien päätteiden vääntyminen tai muut vauriot heikentävät niitä.

General thumbnail
General thumbnail
General image General image

Käyttöohjeet

Käyttö epäedullisissa olosuhteissa


Päällysteraksien ja nostovöiden valmistusmateriaalit kestävät kemikaaleja eri tavoin:
a) polyesteri (PES) kestää useimpia mineraalihappoja mutta ei alkaleja
b) polyamidi (PA) kestää alkaleja, mutta ei mineraalihappoja
c) polypropeeni (PP) kestää sekä happoja että alkaleja ja sopii siis kohteisiin, joissa vaaditaan erittäin hyvää kemikaalikestävyyttä, liuottimia lukuun ottamatta.

Vaarattomat happo- ja alkaliliuokset saattavat haihtumisen vuoksi väkevöityä vaarallisen syövyttäviksi. Tällä tavoin likaantuneet raksit ja vyöt on välittömästi poistettava käytöstä, huuhdeltava kylmällä vedellä ja annettava kuivua ilman erillistä kuivatusta. Tämän jälkeen ne tulee toimittaa pätevän henkilön tarkastettavaksi.

Yhdistelmiä, joissa on luokan 8 komponentteja ei saa käyttää hapoille altistavissa olosuhteissa. Hapot tai niiden höyryt voivat haurastuttaa luokan 8 materiaaleja. Jos kemikaalialtistus on ennakoitavissa, pyydä lisätietoja valmistajalta.
 
Lämpötilan vaikutus

Päällysteraksien ja nostovöiden käyttö- ja varastointilämpötilat: 
a) polyesteri ja polyamidi: -40°C - + 100°C
b) polypropyleeni: -40°C -+ 80°C

Matalissa lämpötiloissa syntyy kosteuden vaikutuksesta  jäänmuodostusta. Tämä voi aiheuttaa leikkautumia ja hankautumia, jotka voivat vaurioittaa raksia tai vyötä sisäisesti. Jäätyminen myös vähentää niiden joustavuutta ja voi ääritapauksessa tehdä ne käyttökelvottomiksi.

Tässä ilmoitetut lämpötila-alueet voivat vaihdella erilaisissa kemiallisissa olosuhteissa.

Kuivauksessa voidaan käyttää epäsuoraa lämmitystä näiden lämpötilarajojen puitteissa.
 
UV-säteilyn vaikutus

UV-säteily heikentää raksien ja vöiden valmistusmateriaalien ominaisuuksia. Niitä ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai alttiina muulle  ultraviolettisäteilylle.

Ennen käyttöönottoa

Ennen raksin tai vyön käyttöönottoa on tarkastettava, että:
a) se on tilauksen mukainen
b) siitä on todistus
c) tunnistus- ja työkuormamerkinnät ovat todistuksen mukaisia
d) tarkastuksesta tehdään merkintä tarkastuspöytäkirjaan
e) se on sopiva kyseiseen nostoon

Turvallinen käyttö

Valmistelevat toimenpiteet

Tekokuiduista valmistettujen raksien ja vöiden valinnassa tulee ottaa huomioon vaadittu työkuorma (WLL), nostotapa ja nostettavan kuorman ominaisuudet. Kuorman koko, muoto ja paino yhdessä nostotavan, nostoympäristön ja kuorman ominaisuuksien kanssa vaikuttavat valintaan.

Valitun raksin tai vyön täytyy olla riittävän vahva ja pituudeltaan käyttötarkoitukseen sopiva. Jos kuorma nostetaan useammalla vyöllä tai raksilla, niiden on oltava samanlaisia. Ympäristö tai kuorma eivät saa vaikuttaa heikentävästi valmistusmateriaaliin.

Nostossa käytettävien tarvikkeiden ja nostolaitteiden tulee olla yhteensopivia raksin tai vyön kanssa. Päätteet ja silmukat on valittava käyttötarkoituksen mukaan.

Käytettäessä koukkuun kiinnitettävää silmukallista vyötä silmukan pituuden täytyy olla vähintään 3,5 kertaa koukun paksuus ja silmukkaan muodostuva kulma saa olla enintään 20°.

Nostolaitteen silmukallista vyötä kantavan osan on oltava suora, jos vyön kiinnityskohdan leveys on yli 75 mm. Jos vyön kiinnityskohdan leveys on enintään 75 mm, käyristyssäteen on oltava vähintään 0,75 kertaa kiinnityskohdan leveys. Leveät vyöt voivat vahingoittua, jos koukun liian pieni sisäpuolinen käyristyssäde estää kuorman tasaisen jakautumisen koko vyön leveydelle.

Raksien ja vöiden ylikuormitus on kielletty. Käytä oikeaa muotokerrointa. Joidenkin nostotapojen työkuorma (WLL) voi olla mainittu etiketissä. Monihaaraisten raksien suurinta sallittua kaltevuuskulmaa ei saa ylittää.

Vyöt ja raksit on suojattava sekä kuormien että nostolaitteiden teräviltä kulmilta ja niiden aiheuttamalta kulumiselta tai hankaukselta. Kulmavahvikkeet ja -suojat on sijoitettava oikeisiin paikkoihin ja tarvittaessa käytettävä lisäsuojausta.

Liittäminen

Käytä ainoastaan luotettavia nostomenetelmiä; kiinnitys, nosto ja lasku on suunniteltava ennen noston aloittamista.

Raksit tai nostovyöt on sijoitettava oikeisiin kohtiin ja kiinnitettävä turvallisesti kuormaan. Ne on kiinnitettävä kuormaan siten, että kuorma jakautuu tasaisesti koko nauhan leveydelle. Rakseja tai vöitä ei saa koskaan taittaa tai solmia.

Ompeleita ei saa koskaan sijoittaa koukun tai muun nostolaitteen kohdalle vaan aina pystysuoralle osalle.

Etikettien vahingoittuminen on estettävä asettamalla ne poispäin kuormasta, koukuista ja kiristävän noston silmukasta.

Kuorma on kiinnitettävä siten, ettei se keikahda tai irtoa noston aikana. Raksit tai vyöt on kiinnitettävä siten, että nostokohta on suoraan kuorman painopisteen yläpuolella ja että kuorma pysyy tasapainossa ja vakaana. Ellei kuorman painopiste ole suoraan nostokohdan alapuolella, raksit tai vyöt voivat päästä liikkumaan nostopisteen suhteen.
 
U-nosto

U-nostossa on kuorman pitävyys varmistettava, koska tässä nostotavassa ei muodostu kuormaa paikallaan pitävää kiristystä kuten kiristävässä nostossa ja on vaara, että raksi tai vyö luistaa nostopisteestä. Kun rakseja tai vöitä käytetään pareittain, suositellaan levittäjän käyttöä, jolloin haarat saadaan lähes pystyasentoon ja kuorma jakautuu mahdollisimman tasaisesti niiden kesken.
  
Kiristävä nosto

Kiristävässä nostossa raksi tai vyö on kiinnitettävä siten, että muodostuu luonnollinen kiristyskulma (120°),  jolla vältetään kitkan aiheuttama kuumeneminen. Raksia tai vyötä ei saa pakottaa paikalleen voimalla, eikä kiristystä saa lisätä. Kuorman varmistamiseen voidaan käyttää kaksinkertaista kiristävää silmukkaa lisäämään turvallisuutta ja estämään kuorman liukuminen raksin tai vyön läpi.
 
Kuorman jakautuminen

Monihaaraisten raksien työkuormat (WLL) on määritetty symmetrisen kuormituksen pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuormaa nostettaessa raksin haarat ovat symmetrisesti yhdessä tasossa ja niiden kaltevuuskulmat ovat samansuuruisia.

Jos kolmihaaraisen raksin haarat eivät ole symmetrisesti yhdessä tasossa, suurin rasitus kohdistuu siihen haaraan, jossa tasokulmien summa viereisiin haaroihin nähden on suurin. Sama koskee myös nelihaaraisia rakseja, joissa myös kuorman jäykkyys on otettava huomioon. Jäykällä kuormalla suurin osa kuormituksesta voi kohdistua kolmeen tai jopa kahteen haaraan, jolloin muut haarat vain tasapainottavat kuormaa.

Turvallinen nosto

Ihmisten turvallisuus noston aikana on varmistettava. Vaara-alueella olevia henkilöitä on varoitettava nostosta ja tarvittaessa käskettävä poistumaan vaara-alueelta.

Raksin tai vyön kiristyessä kädet ja muut kehonosat on pidettävä irti siitä vammojen välttämiseksi.

Ennen varsinaista nostoa on tehtävä koenosto. Ensin nostetaan varovasti siihen asti kunnes raksi tai vyö on kireä. Sen jälkeen nostetaan vielä hieman, jotta voidaan tarkistaa kuorman turvallinen kiinnitys ja asento. Erityisen tärkeää tämä on U-nostossa ja muissa nostoissa, joissa ei käytetä kiristystä, vaan kitka pitää kuorman paikallaan.

Jos kuorma alkaa kallistua, se on laskettava alas ja kiinnitettävä uudestaan. Koenosto toistetaan kunnes kuorman vakaus on varmistettu.

Noston aikana on varmistettava kuorman hallinta niin, ettei se pääse pyörimään ja törmäämään mihinkään.

Riuhtaisuja ja iskukuormitusta on vältettävä, koska ne kasvattavat raksiin tai vyöhön kohdistuvia voimia.

Raksia tai vyötä ei saa vetää maata tai karkeita pintoja pitkin kuormitettuna eikä kuormittamattomana. 
 
Kuorman lasku

Kuorman lasku on tehtävä yhtä hallitusti kuin sen nosto. On varmistettava, ettei raksi tai vyö takerru kiinni mihinkään. Kuormaa ei saa jättää raksin tai vyön päälle,  jos se saattaa vahingoittaa sitä. Raksia tai vyötä ei saa vetää kuorman alta kuorman ollessa sen päällä.
 
Säilytys

Noston jälkeen raksi tai vyö on säilytettävä asianmukaisesti. Kun raksit tai vyöt eivät ole käytössä, ne varastoidaan puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa suojattuna lämmönlähteiltä, savukaasuilta, kemikaaleilta, suoralta auringonvalolta sekä muulta ultraviolettisäteilyltä.

Ennen varastointia raksi tai vyö on tarkastettava mahdollisten vaurioiden varalta. Vaurioituneita rakseja tai vöitä ei saa palauttaa varastoon.

Jos raksi tai vyö on joutunut kosketuksiin hapon ja/tai alkalien kanssa,  suositellaan vesihuuhtelua tai käsittelyä sopivalla neutralointiaineella ennen varastointia.


Käytössä tai puhdistuksessa kastuneet raksit tai vyöt on ripustettava kuivumaan ja annettava kuivua ilman erillistä kuivatusta.

 

Ota yhteyttä!

Asiantuntijamme palvelevat sinua kaikissa nostovöiden ja tekstiiliraksien huoltoihin ja tarkastuksiin liittyvissä asioissa. 

[hubspot]