Köyden halkaisija

Köyden halkaisija täytyy aina tarkistaa ennen asennusta. Mittaa halkaisija teräsköyden suoralta osuudelta. Mittaus tulee tehdä kahdesta kohdasta, joiden väli on vähintään yksi metri. Kustakin mittauspisteestä on otettava kaksi mittauslukemaa siten, että mittausasennon väli on 90 astetta. Mittaustulosten keskiarvon tulee olla seuraavissa taulukoissa esitettyjen toleranssien mukainen.

Nimellinen köyden Ø Kuormittamattoman köyden nimellishalkaisijan toleranssi
mm %
2 - <4 0 +8
4 - <6 0 +7
6 - <8 0 +6
8 ja suurempi 0 +5
General thumbnail
General thumbnail
General image General image
Nimellinen
köyden Ø
Kahden mittaustuloksen välinen ero ilmaistuna prosentteina kuormittamattoman köyden nimellishalkaisijasta
  Vain teräslankasäikeitä sisältävä köysi Kuitusydänsäikeitä sisältävät köydet
mm max % max %
2 - <4 +7 -
4 - <6 +6 +8
6 - <8 +5 +7
8 ja suurempi +4 +6

 

Nimellinen köyden Ø Kuitu- / synteettissydämisten köysien nimellishalkaisijoiden toleranssi Terässydämisten köysien nimellishalkaisijoiden toleranssi
  Kuormittamaton 5% kuormitus pienimmästä murtokuormasta 10% kuormitus pienimmästä murtokuormasta Kuormittamaton 5% kuormitus pienimmästä murtokuormasta 10% kuormitus pienimmästä murtokuormasta
mm max % min % min % max % min % max %
< 10 +6 +1 0 +3 0 -1
> 10 +5 +1 0 +2 0 -1

 

Nimellinen köyden Ø Kahden mittauksen välinen ero prosentteina nimellishalkaisijasta kuorman ollessa 5 - 10 % vähimmäismurtokuormasta
mm Köyden soikeus
max %
Keskimääräinen halkaisijan muutos
max %
<8 +4 +3
8 ja suurempi +3 +2

 

Teräsköyden käsittelyohjeet

Turvallisessa asennuksessa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavassa esitettyjä ohjeita ja varoitustekstejä. Varoitustekstistä nähdään alueet, joilla väärä käsittely voi oleellisesti lyhentää teräsköyden käyttöikää ja/tai aiheuttaa laitevaurioita ja henkilövahinkoja. 

VAROITUS! Teräsköysiä käsittelevällä ja asentavalla henkilöllä tulee aina olla voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä koskevat tiedot ja koulutus.   

Pakkaus

Teräsköydet toimitetaan asiakkaan toivomuksen mukaisesti – tavallisesti nipussa,  ristikkokelassa tai puu-/muovikelalle kelattuna.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image

Nosto/käsittely

Teräsköysien noston ja käsittelyn yhteydessä tulee varmistaa, etteivät trukinsarvet tai muut nostolaitteet vahingoita köyttä.


VAROITUS! Väärä käsittely/nosto voi vahingoittaa teräsköyttä.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image

Varastointi

Varastoi teräsköydet kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Ulkona varastoitaessa suojaa kelat pressulla tai muovilla. Tarkista köysien kunto säännöllisesti. Voitele köydet tarvittaessa.

VAROITUS! Väärä varastointi voi vahingoittaa teräsköyttä. Vältä erityisesti suuria lämpötilanvaihteluita.

General thumbnail
General image

Köyden purkaminen

Väärä kelalta purkaminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita teräsköyteen. Pura köysi kelalta seuraavasti:

- Nipussa oleva köysi puretaan pyörittämällä nippua nipun keskeltä tai purkamalla nippu pyörivältä alustalta.
- Ristikkokela ja tavallinen kela asetetaan akselille, jolla se pääsee vapaasti pyörimään.
- Teräsköysi täytyy purkaa kelalta ja kiertää kelalle aina samaan pyörimissuuntaan.
- Joissakin tapauksissa kelan pyörimisliikettä täytyy jarruttaa.

VAROITUS! Pakkauksen väärä avaaminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin. Varmista aina etukäteen, ettei köysi pääse purkautumaan hallitsemattomasti.

Älä koskaan pura köyttä pyörimättömältä kelalta tai nipulta köyden taittumisvaaran vuoksi.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image General image General image

Katkaisu

Tavallisesti teräsköydet toimitetaan määrämittaisina, jolloin polttokatkaistujen päiden säikeet ovat hitsautuneet yhteen. Mikäli köysi on katkaistava asennuspaikalla, se täytyy sitoa (naijata) katkaisukohdan kummaltakin puolelta, jotta köyden pää ei purkautuisi ja turmeltuisi nousun muutoksen vuoksi.

Esimuovattujen vakioköysien osalta riittää sidonta katkaisukohdan molemmin puolin. Kiertymättömillä ja muilla erikoisköysillä tarvitaan vähintään kaksi sidontaa katkaisukohdan molemmin puolin. Kunkin sidonnan pituuden on oltava vähintään 2 x köyden halkaisija.

Köysi katkaistaan katkaisulaikalla, polttoleikkaamalla tai erityisellä katkaisukoneella.

Katkaisun jälkeen sidontoja ei saa poistaa ennen kuin köyden kaikki säikeet on hitsattu yhteen.

VAROITUS! Väärä katkaisu saattaa vahingoittaa teräsköyttä. Kiertymättömien köysien katkaisussa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Käytä suojalaseja katkaisulaikan käytön aikana.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image

Köysirumpu - ura

Tarkasta köysirummun yleiskunto. Jos rumpu on uritettu, tarkasta uran säde ja urajako uuden köyden halkaisijaan nähden.  

VAROITUS! Köysirumpu voi joissakin tapauksissa vahingoittaa köyttä välittömästi ja aiheuttaa näin sen ennenaikaisen hylkäämisen. Liian pieni rummun halkaisija saattaa muuttaa köyden muodon pysyvästi, mikä väistämättä johtaa sen ennenaikaiseen hylkäämiseen.

 

General thumbnail
General image

Köysirumpu - oikea kelaus köysirummulle

Rummun pyörimissuunta ja köyden kiinnityspiste ratkaisevat käytetäänkö oikea- vai vasenkätiseksi punottua köyttä. Noudata seuraavaa yksinkertaista sääntöä:

Oikeakätinen kierre rummun köysiurassa – vasenkätiseksi punottu köysi.
Vasenkätinen kierre rummun köysiurassa – oikeakätiseksi punottu köysi.

VAROITUS! Väärä punontasuunta voi lyhentää köyden käyttöikää huomattavasti.


Kun köyttä kelataan rummulle, varmista, että jokainen kierros/kerros koskettaa täysin sekä rumpuun että alla olevaan köysikerrokseen. Kosketus voidaan varmistaa jarruttamalla purettavaa köysirumpua.

VAROITUS! Väärä kelaus rummulle saattaa vahingoittaa köyttä sekä laitteistoa ja lyhentää köyden käyttöikää.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image

Köyden asennus rummulle

Rummulle kelattaessa liitoksena voidaan käyttää vetosukkaa tai hitsattua silmukkaa, joka tulee vanhan ja uuden köyden väliin.

Varmista aina, ettei köysi pääse kiertymään asennuksen aikana.

General thumbnail
General image

Köysirumpu - monikerroksinen

Köyden monikerroksisuus saattaa aiheuttaa rummulla olevan köyden alempiin kerroksiin muodonmuutoksia (litistymistä, painumia, jne.), jos käytetään väärää köysirakennetta, ja/tai väärää kelausta.

General thumbnail
General image

Köysirumpu - tilavuus

Alla olevasta kaavasta nähdään köysirummulle mahtuvan köyden pituus, kun sen halkaisija on (d).

Köyden pituus (m) = (A+B) x A x C x 3,14 x 1 000 000 / d2

Mitat A, B ja C on ilmoitettu metreinä ja d millimetreinä.

Ota huomioon, että valmistuksessa tavallisesti ylitetään köyden halkaisija ( + toleranssi ).

General thumbnail
General image

Köysirumpu - köyden poikkeamiskulma

Liian suuri poikkeamiskulma kelattaessa saattaa aiheuttaa huomattavaa kulumista, kun köysi hankautuu vierekkäisiä kierroksia vasten.

General thumbnail
General image

'Sisäänajo'

Ennen kuin vasta-asennettu teräsköysi otetaan täysimittaiseen käyttöön, sille on tehtävä useita koeajoja kevyesti kuormattuna, jotta se sopeutuisi todellisten käyttöolosuhteiden mukaiseksi.

General thumbnail
General image

Köyden hylkääminen

Teräsköydet hylätään voimassa olevien laitteistonormien tai konevalmistajan suositusten mukaisesti.

Hylkäyspäätöksen tekee ammattitaitoinen henkilö, jolla on voimassa olevia normeja ja standardeja koskevat tiedot.

VAROITUS! Riittämätön tarkastus tai huolimaton hylkäysperusteiden noudattaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image

Tarkastus

Teräsköysien tarkastuksessa on erityistä huomiota kohdistettava köyden sellaisiin osiin, jotka kokemuksen mukaan ovat alttiina kulumiselle ja vaurioille. Kuluminen, langan katkeamat, muodonmuutokset ja ruoste ovat näkyvinä merkkeinä siitä, ettei köysi ole parhaassa kunnossa.

Teräsköyden kuluminen on normaali ilmiö, johon voidaan vaikuttaa positiivisesti käyttämällä oikeita köysirakenteita ja varusteita. Köyden oikein hoidettu voitelu vähentää niin ulkoista kuin sisäistä kulumista.

Langan katkeamat tulevat esiin köyden käyttöiän loppuvaiheissa taivutusväsymisen ja kulutuksen seurauksena. Langan katkeama köyden jossain erikoiskohdassa voi johtua varusteiden mekaanisista vioista. Oikein hoidettu voitelu vähentää sisäistä kitkaa ja samalla materiaalin väsymisvaaraa.

Yksittäiset langan katkeamat hoidetaan poistamalla kyseiset langat, katso kuva.

Varoitus! Älä katkaise lankoja leikkaamalla. Taivuta lankaa edestakaisin kunnes se katkeaa siten, ettei siitä jää ulospäin pistävää langanpäätä.

Muodonmuutokset johtuvat useimmiten köyteen kohdistuneista mekaanisista vaikutuksista. Jos muodonmuutos on suuri ja pysyvä, köyden lujuus huononee.

Ruoste, niin ulkopinnalla kuin köyden sisällä, on merkkinä voitelun laiminlyönnistä. Ulkolankojen pistemäinen ruoste aiheuttaa nopeasti langan katkeamisen. Joissakin työympäristöissä köyden sisäpuolelle voi tulla ruostetta, syynä on voiteluaineen liian vähäinen määrä tai väärä laatu. Tällainen virhe voidaan havaita, jos köyden halkaisija on pienentynyt, mutta varmimmin se todetaan köyden sisustaa tutkimalla.

Voitelu
Köyden ollessa käytössä köyden langat hankaavat toisiaan vasten. Kitkan vähentämiseksi säikeet ja sydän on voideltu köyden valmistuksen yhteydessä. Voitelu parantaa köyden toimintaa ja lisää sen käyttöikää. On erityisen tärkeää huolehtia köyden säännöllisestä voitelusta.

Varoitus! Tarkista köyden voitelu välittömästi asennuksen jälkeen. Puhdista köysi kaikista vieraista aineista, kuten liasta, hiekasta ym. ennen uudelleenvoitelua. Voitelematon köysi tai väärä voiteluaine lyhentävät huomattavasti köyden elinikää.

 

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image General image

Huolto

Teräsköydet täytyy huoltaa säännöllisesti. Huoltovälin pituus riippuu laitteistosta sekä sen käytöstä. Säännöllinen huolto vaikuttaa huomattavasti teräsköyden käyttöikään.

General thumbnail
General thumbnail
General image General image

Köysipyörät

Ennen kuin uusi köysi asennetaan paikalleen, on tarkastettava köysipyörien urat, laakerit ja voitelu.

Mittaa uran halkaisija sädetulkin avulla ja tarkasta uran yleiskunto.

Uran halkaisijan tulee olla köyden nimellishalkaisija +6% – +14% (0,53 x d – 0,57 x d).

VAROITUS! Kuluneet köysipyörät on vaihdettava uusiin tai kunnostettava.

Liian pieni ura - köyden langat ja säikeet puristuvat, jolloin
köyden elinikä lyhenee huomattavasti.

Liian suuri ura - köysi saa huonosti tukea pyörästä, mikä saattaa
johtaa köyden muodonmuutoksiin ja pyörän vahingoittumiseen.

Oikea urakoko - köysi saa maksimaalisen tukipinnan.

Varoitus! Kuluneet köysipyörät tulee vaihtaa tai korjata.
Tarkista laakerointi ja voitelu.

 

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image

Huolto - voitelu

Kun teräsköysi on käytössä, sen yksittäiset säikeet hankautuvat toisiaan vasten. Kitkan vähentämiseksi sydänsäikeet ja sydän voidellaan valmistuksen yhteydessä. Voitelu parantaa köyden toimintaa ja lisää sen käyttöikää.

Tarkasta teräsköyden voitelu välittömästi asennuksen jälkeen ja puhdista köysi vieraasta materiaalista kuten liasta. Myös köyden viimeistely voiteluaineella ennen käytön aloitusta saattaa olla tarpeen.

Lisäksi on tärkeää, että jälkivoitelu tehdään säännöllisin välein käyttöolosuhteista riippuen.

VAROITUS! Voitelemattoman tai väärin voidellun köyden käyttöikä saattaa olla huomattavasti tavanomaista lyhempi.
Voitelua koskevissa kysymyksissä ota yhteys CERTEXiin, joka antaa lisäneuvoja ja apua.

General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image General image General image