Asenna teräsköysi oikein, jotta tuote ei vahingoitu ja sen käyttö on turvallista. Kerromme seuravaksi, miten purat teräsköyden pakkauksesta. Neuvomme myös, miten yhdistät ja otat uuden köyden käyttöön sekä miten leikkaat köyttä, mikäli se on tarpeen.

Teräsköyden asennus tulee aina suorittaa käyttäjän laatiman yksityiskohtaisen suunnitelman mukaisesti. Huolehdithan, ettei köysi vahingoitu asennuksen aikana.

Huom. Vapauta köyden alkupää nipusta tai kelalta hallitusti. Kun avaat pakkaussiteet tai vapautat köydenpään kiinnityksen, köysi pyrkii suoristumaan itsestään. Mikäli liikettä ei saada hallintaan, se voi olla äkillinen ja voimakas sekä johtaa henkilövahinkoihin.

Nipussa toimitettu köysi

Kun aiot purkaa köyden nipusta, aseta nippu maahan ja vieritä sitä suoraan eteenpäin. Varmista, ettei köyteen ei tartu pölyä, hiekkaa, kosteutta tai muita haitallisia aineita.


Köyttä ei tule koskaan vetää auki paikallaan olevasta nipusta, jottei köysi mene kierteelle. Jos nippu on niin iso, että sen käsittely on vaikeaa, se voidaan asettaa pyörivälle alustalle. Näin köysi saadaan kelattua auki vetämällä sen päätä nipusta poispäin.


Kuvat 1 ja 2 osoittavat oikean tavan purkaa köysi nipusta. Kuvassa 3 näkyy, miten köysi menee kierteelle, jos se puretaan nipusta väärin.


Kelalla toimitettu köysi

Työnnä kelan läpi riittävän luja akseli ja sijoita kela telineeseen, jossa se pääsee pyörimään vapaasti ja jossa köyden liikettä voidaan jarruttaa, jotta asennus sujuu hallitusti.


Jos köyttä kelataan rumpuun monta kerrosta, sen auki kelaamiseen tulee käyttää laitetta, jonka avulla köysi pysyy riittävän kireällä, kun sitä siirrettään kelalta rumpuun. Tämä varmistaa, että alimmista kerroksista – erityisesti ensimmäisestä kerroksesta – tulee riittävän tiukkoja. Suositeltu kuormitus on noin 10 % köyden nimelliskuormituksesta.


Syöttökela tulee sijoittaa niin, että köyden poikkeamiskulma on mahdollisimman pieni, korkeintaan 1,5 astetta. Tämä onnistuu, kun syöttökela ja sen tuki asetetaan mahdollisimman kauas rummusta. Jos köyteen muodostuu silmukka, sen ei tule antaa kiristyä solmuksi.
Kelan tuki tulee asentaa niin, ettei köysi taivu S:n muotoisesti taaksepäin, ks. kuva. Toisin sanottuna köysi tulee aina kelata kelan päältä rummun päälle, ei koskaan päältä alle tai päinvastoin.


Huom. Syöttökelaa ei ole suunniteltu kiristämään köyttä sen kelaamisen aikana, joten se ei välttämättä kestä köyden kiristystä! Jos köyttä on kiristettävä kelaamisen aikana, tulee köyden tilaamisen yhteydessä tilata myös riittävän luja kela tätä varten.


Jos kelaus on tehtävä nosturirummulle ilman kiristystä, koukku tulee laskea niin alas kuin mahdollista. Lisäksi on käytettävä riittävää painoa (2,5–5% köyden maksimikuormituksesta) niin, että köysi kiertyy rumpuun tiukasti.


Yhdistäminen

Jos asennat uuden köyden vanhan köyden avulla, köyden kumpaankin päähän voidaan asentaa niin kutsuttu köysisukka. Sukan avoin pää tulee kiinnittää tiukasti köyteen rihmauksella, sopivalla lukolla tai hitsatulla silmukalla.


On tärkeää pyrkiä estämään kiertymien siirtyminen vanhasta köydestä uuteen etenkin silloin, kun vaihdetaan kiertymättömiä köysiä. Kiertymistä voidaan ehkäistä yhdistämällä köydet toisiinsa kuituköydellä tai varustamalla liitin tai köysisukka leikarilla, joka mahdollistaa köysien itsenäisen kääntymisen.
Huom. Emme suosittele uuden ja vanhan köyden liittämistä toisiinsa hitsaamalla. Tämä voi johtaa siihen, että kiertymä siirtyy vanhasta köydestä uuteen ja hitsattu kohta saattaa rikkoutua esimerkiksi kulkiessaan köysipyörien läpi.


Vaihtoehtoisesti järjestelmään voidaan kiinnittää riittävän luja kuituköysi tai teräsköysi käyttököydeksi. Jos tähän käytetään teräsköyttä, sen tulee olla kiertymätön tai siinä tulee olla sama kierre kuin uudessa köydessä.


Huom. Kytkentä- tai käyttököytenä käytetyn köyden on oltava riittävän luja, jotta se kestää sekä uuden teräsköyden painon että mahdollisen asennuksen aikana aiheutuvan kuormituksen.
 

Uuden köyden käyttöönotto

Köyden käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa ajaa uusi köysi sisään käyttämällä laitetta hitaasti, mieluiten pienellä kuormituksella (10 % suurimmasta sallitusta työkuormasta) useamman käyttösyklin ajan. Näin uusi köysi mukautuu käyttöolosuhteisiin asteittain. Köyttä ei tule koskaan ajaa sisään täydellä kuormituksella tai ylikuormituksella.


Tarkista, että köysi pyörii rummussa oikein, eikä jää löysäksi tai muodosta risteäviä kierroksia rumpuun.
Huom. Kun köyttä kelataan huolimattomasti, köysi kuluu ja vääntyy väistämättä.
 

Köyden leikkaaminen

Yleensä köydet toimitetaan määrämittaisina, jolloin niiden päät on ”kavennettu” hehkuttamalla. Jos köysi on katkaistava ennen asennusta, se tulee rihmata turvallisesti leikkauskohdan molemmilta puolilta. Tämä estää avautuvista säikeistä aiheutuvat vahingot ja kierteiden pituuden muutokset
Yksinkertainen rihmaus leikkauskohdan molemmin puolin riittää yleensä tavallisille köysille. Esikäsittelemättömille, kiertymättömille sekä yhdensuuntaisesti punotuille köysille suosittelemme vähintään kaksinkertaista rihmausta. Rihmauksen pituuden tulisi olla vähintään kaksinkertainen köyden läpimittaan nähden.
Köysi tulee leikata katkaisulaikalla, leikkauspolttimella tai muulla soveltuvalla mekaanisella tai hydraulisella laitteella. Varmista aina leikatessa, että tilassa on riittävä ilmanvaihto, jottei köydestä irtoavia hiukkasia tai höyryjä kerry sisäilmaan.


Huom. Jotkut erikoisköydet sisältävät synteettisiä aineita, jotka hajoavat ja tuottavat myrkyllisiä kaasuja altistuessaan normaaleja tuotantoprosessilämpötiloja korkeammille lämpötiloille.
 
Huom. Hiiliteräslangoista valmistettu köysi ei sellaisenaan aiheuta vaaraa terveydelle. Köyden käsittely, kuten sen leikkaaminen, hitsaaminen, hiominen tai puhdistaminen saattaa kuitenkin tuottaa pölyä ja kaasuja, jotka voivat olla haitallisia niille altistuville ihmisille.
Kun köysi on leikattu, se voidaan kiinnittää vasta kun sen kaikki langat on hitsattu tai muuten kiinnitetty paikoilleen. Jos köyden päätä ei käsitellä asianmukaisesti leikkaamisen jälkeen, köysi löystyy ja vääntyy. Leikkaus voidaan toteuttaa myös sulattamalla ja pyöristämällä köyden pää. Tämän leikkausmenetelmän tarkoituksena on estää lankojen ja säikeiden purkautuminen.