Käyttö epäsuotuisassa ympäristössä

Käytön aikana tulee seurata tarkasti teräsköysiraksin enimmäislämpötilaa. Käytännön hankaluuksista huolimatta lämpötila täytyy ottaa huomioon. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto siitä, miten lämpötila, lukkotyyppi, lukon materiaali ja teräsköyden sydän vaikuttavat työkuormaan.

Kun teräsköysirakseja käytetään taulukon ilmoittamien lämpötilarajoitusten mukaisesti, niiden työkuorma ei vähene lopullisesti. Merkinnänmukainen työkuorma tulee jälleen voimaan, kun raksia käytetään sen normaalissa lämpötilassa.
 

Päätteen
tyyppi
Holkin
materiaali
Köyden
sydän
Suurin sallittu työkuorma ilmoitettu %-lukuna raksin WLL-arvosta
Lämpötila Celsiusta
Puristusholkki Alumiini Kuitu 100 Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä
Puristusholkki Alumiini Teräs 100 100 Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä
Puristusholkki Teräs Kuitu 100 Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä
Puristusholkki Teräs Teräs 100 100 90 75 65 Älä käytä
Pleissaus   Kuitu 100 Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä Älä käytä
Pleissaus   Teräs 100 100 90 75 65 Älä käytä
Valupääte Sinkki Kuitu -40 - 80ºC 100        
Valupääte Sinkki Teräs -40 - 120ºC 100        
Valupääte 2-komponentti Kuitu -50 - 80ºC 100        
Valupääte 2-komponentti Teräs -50 - 80ºC 100        

Teräsköysirakseja ei saa upottaa happoon eikä jättää alttiiksi happamien höyryjen vaikutukselle.

Turvallinen käyttö

Valmistelu

Ennen noston aloitusta on tarkastettava, ettei kuorma ole tarttunut mihinkään kiinni ja pääsee liikkumaan vapaasti.

Kun teräsköysi joutuu kosketuksiin kuorman kanssa, köyden, kuorman tai niiden molempien suojaksi voidaan tarvita kulumissuoja/välike, koska kovan materiaalin terävät kulmat saattavat taivuttaa tai vaurioittaa teräsköyttä. Toisaalta teräsköysi voi myös itse aiheuttaa vahinkoa kuormalle suuren kosketuspaineensa vuoksi.  Tällöin kuorman vahingoittuminen on estettävä käyttämällä esim. lankun pätkiä suojavälikkeinä.

Suosittelemme ohjausköyden käyttöä, jolla estetään kuorman vaarallinen kääntyminen sekä varmistetaan sen ohjaus alas laskettaessa.

Kuorman liikkeen äkillinen kiihdytys ja jarrutus lisäävät merkittävästi teräsköyteen kohdistuvaa rasitusta. On vältettävä kuormaan kohdistuvia äkillisiä veto- ja työntöliikkeitä, jotka voivat aiheutua esim. siitä että teräsköyden löysyyttä ei poisteta ennen nostoa, tai iskuista, jotka syntyvät putoamisliikkeessä olevan kuorman äkillisestä pysähtymisestä.

Kuorman massa

On tärkeää, että kuorman paino on tiedossa ennen nostoa.

Turvallinen käyttö

Koukun, johon teräsköysiraksi kiinnitetään, tulee olla suoraan kuorman painopisteen yläpuolella. Kuorman nostossa on noudatettava seuraavia periaatteita:
a) 1-osaisten ja päättymättömien raksien kiinnityspisteen täytyy sijaita suoraan painopisteen yläpuolella.
b) 2-osaisten raksien kiinnityspisteiden täytyy sijaita molemmin puolin painopisteen yläpuolella.
c) 3- ja 4-osaisten raksien kiinnityspisteet on jaettava samaan tasoon painopisteen ympärille. Jako tulee tehdä mahdollisimman tasavälein siten, että kiinnityspisteet ovat painopisteen yläpuolella.

Jos kiinnityspisteet tapauksessa a) tai b) jäävät samaan tasoon painopisteen kanssa tai sen alapuolelle, täytyy valita jokin muu nostoväline.

Kun käytetään 2-, 3- tai 4 -osaisia teräsköysirakseja, kiinnityspisteet ja raksityyppi on valittava siten, että osien kallistuskulma jää merkintälevyssä mainitun alueen sisäpuolelle. On eduksi, jos kaikki kallistuskulmat (kulma β) ovat keskenään yhtä suuret. Vältä kallistuskulmia, joiden suuruus on alle 15°, koska ne aiheuttavat huomattavasti suuremman epätasapainovaaran.

Kaikissa moniosaisissa rakseissa on vaakasuoraan vaikuttava voimakomponentti (katso kuva), jonka suuruus kasvaa osien välisen kulman kasvaessa. Tarkista, että nostettava kuorma kestää vaakasuoraan kohdistuvan voiman ilman vaurioita.

 

Kiinnitysmenetelmä

Teräsköysiraksi kiinnitetään tavallisesti kuormaan ja nosturiin päätteiden avulla. Osissa ei saa olla taitteita eikä solmuja.

Nostopisteen tulee sijaita koukun pohjassa, ei koskaan koukun kärjessä eikä koukun aukkoon kiilautuneena. Koukun tulee päästä liikkumaan vapaasti joka suuntaan. Näin vältetään koukun taipuminen. Samasta syystä ripustussilmukan on päästävä myös liikkumaan joka suuntaan nosturin koukussa.

Raksi voidaan vetää kuorman alitse tai sen läpi siten, että muodostuu U-nostossa tarvittava kiinnitys. Kun U-nostossa tarvitaan useampia osia, on mieluummin käytettävä nostopuomia, jolla vältetään kuorman kallistuminen ja kaatuminen.

Kun kiinnitys tehdään raksin avulla, teräsköyden on annettava hakeutua luonnolliseen kulmaansa eikä sitä saa siirtää lyömällä alemmaksi.

Raksin vaurioituminen estetään siten, että nostokoukun ympärille jätetään riittävästi vapaata tilaa raksin vetoa ja liikkeitä varten. Raksia ei saa koskaan pakottaa koukkuun voimatoimin tai vasaroimalla.  Ellei vapaata tilaa ole käytettävissä, voidaan kytkeä esim. sakkelirengas raksin ja nostokoukun väliin.

Taittumisesta aiheutuvat vauriot ja niistä johtuva "pehmeiden" köysisilmukoiden pysyvä heikentyminen estetään mitoittamalla sakkelin tai nostotapin halkaisijan pituudeksi vähintään 2 x köyden halkaisija (d).

Kun käytetään moniosaisia rakseja, koukun kärjen tulee kääntyä ulospäin. Teräsköyden kietominen nostokoukun ympärille on kielletty.


Teräsköysiraksi voidaan kiinnittää kuormaan useammalla menetelmällä:


 

Suora nosto

Tässä alemmat päätevarusteet ovat suoraan kiinni kiinnityspisteissä. Koukun on sovittava kiinnityspisteisiin niin, että koukun kidan pohja kantaa kuorman ja koukun kärjen kuormitus vältetään.

 

Kiristävä nosto

Tässä raksin haarat on asetettu kulkemaan kuorman läpi tai ali ja alempi päätevaruste on kiinnitetty koukulla tai pujottamalla
takaisin köyteen. Yksihaaraista raksia voidaan käyttää kiristävässä nostossa myös kaksinkertaisena.

Tätä nostotapaa voidaan käyttää, kun kuormassa ei ole sopivia kiinnityspisteitä. Etuna on lisäksi se, että teräsköysiraksin
haarat sitovat kuorman yhteen.

Kiristävää nostoa käytettäessä nostettavan kuorman paino saa olla enintään 80 % raksiin merkitystä arvosta.
Käytettäessä kiristävässä nostossa kahta tai useampaa teräsköysiraksin haaraa tai yksihaaraista raksia kaksinkertaisena,
on varmistettava, että:
1) lenkit on sijoitettu niin, ettei kuormaan kohdistu vääntömomenttia, tai
2) vähintään yksi haara kulkee kuorman molemmilla puolilla, ettei kuorma sitä ensimmäistä kertaa nostettaessa pääse
pyörähtämään sivusuunnassa.

Käytettäessä päättömiä rakseja ne on kiinnitettävä niin, että kaikki puristusholkkiliitokset ja pujotetut liitokset sijaitsevat raksin vapaassa osassa.

 

U-nosto

U-nosto voidaan tehdä kahdella tavalla; viemällä yksihaarainen raksi kuorman läpi tai kietomalla kaksi haaraa kuorman ympäri. Jälkimmäinen menetelmä ei ole sovelias, jos haarat voivat liikkua toisiaan kohti noston aikana, tai kun nostetaan kuormia, jotka eivät ole yhtenäisiä, kuten sitomattomat niput; näissä tapauksissa kiristävä nosto on parempi tapa.

Kuorman symmetria

Köysiraksien työkuormat on ilmoitettu köyden halkaisijan ja raksin tyypin perusteella. Nämä nimelliskuorman arvot on määritelty perustuen olettamukseen, että teräsköysiraksin kuormitus on symmetrinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuormaa nostettaessa raksin haarat on asetettu symmetrisesti yhteen tasoon ja niillä on samansuuruiset kaltevuuskulmat .

Kolmihaaraisella teräsköysiraksilla, jonka haarat eivät ole symmetrisesti yhdessä tasossa, suurin rasitus kohdistuu siihen haaraan, jonka tasokulmien summa viereisiin haaroihin nähden on suurin. Sama vaikutus voi esiintyä myös nelihaaraisilla teräsköysirakseilla, joilla myös kuorman jäykkyys on otettava huomioon. Jäykällä kuormalla voi suurin osa massasta kohdistua vain kolmeen tai jopa kahteen haaraan, jolloin muut haarat vain tasapainottavat kuormaa.

Jos kaksi-, kolmi- ja nelihaaraisten teräsköysiraksien yksittäisten haarojen kaltevuuskulmat ovat erisuuruiset, kohdistuu suurin rasitus siihen haaraan, jonka kaltevuuskulma on pienin. Ääritapauksessa yksi haara on pystysuora, ja se kantaa koko kuorman.

Jos raksin haarat eivät ole symmetrisesti yhdessä tasossa ja kaltevuuskulmat ovat erisuuruiset, nämä molemmat vaikutukset yhdistyvät, jolloin ne joko kumuloituvat tai poistavat toistensa vaikutukset. Kuormitusta voidaan kuitenkin pitää symmetrisenä, jos kuorma on alle 80 % raksiin merkitystä työkuormasta ja seuraavat ehdot täyttyvät:

a) yksikään raksin haarojen kaltevuuskulmista ei ole alle 15°, ja
b) kaikkien haarojen kaltevuuskulmien poikkeama toisistaan on enintään 15°, ja
c) kolmi- ja nelihaaraisten raksien haarojen tasokulmien poikkeama toisistaan on enintään 15°.

Jos kaikki yllä esitetyt ehdot eivät täyty, on kuormitusta pidettävä epäsymmetrisenä ja teräsköysiraksin turvallisen kuorman määrittäminen on tehtävä pätevän henkilön toimesta. Vaihtoehtoisesti voidaan epäsymmetrisen kuormituksen tapauksessa käyttää raksille työkuormaa, joka on puolet siihen merkitystä työkuormasta.

Jos kuorma on koenostossa epävakaa, se on laskettava alas ja kiinnitystapaa muutettava.

 

Noston turvallisuus

Kädet ja muut kehonosat on pidettävä loitolla raksista, jotta voidaan välttää vahingot sen kiristyessä. Kun kaikki nostovalmistelut on tehty, teräsköyden löysyys poistetaan vetämällä se kireälle, kuormaa nostetaan hieman ja varmistetaan sen turvallinen siirto aiottuun kohteeseen. Nostohenkilökunnan on tunnettava pyörivän ja kallistuvan kuorman aiheuttamat vaaratekijät. Tämä on erityisen tärkeää U-nostossa sekä muissa nostoissa, joissa käytetään löysää kiinnitystä kitkan pitäessä kuorman paikallaan.

 

Moniosaiset teräsköysiraksit, joissa kaikki osat eivät ole käytössä

Rakseja on yleensä käytettävä ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on suunniteltu. Käytännön tilanteet vaativat kuitenkin joskus noston suoritusta siten, että tietty määrä raksin osista ei ole käytössä. Tällöin on vähennettävä raksiin merkityn sallitun kuorman määrää alla olevan taulukon kertoimen mukaisesti.

Käyttämättä jäävät osat on lukittava yläasentoon, jolla estetään niiden vaarallinen pyörimisliike ja tarttuminen kuormaa nostettaessa.

Kuormituskertoimet
Raksin tyyppi Käytössä olevien osien lukumäärä Enimmäiskuorman vähennyskerroin
2-osainen 1 1/2
3- ja 4-osainen 2 2/3
3- ja 4-osainen 1 1/3

Työkuorma (WLL)

Sen jälkeen kun kuorman suuruus on pienennetty yhteisvaikutteisten tekijöiden vaatimalle tasolle, päätetään kuorman kiinnitys ja valitaan sopiva teräsköysiraksi, jonka enimmäiskuorma vastaa kuorman suuruutta tai ylittää sen.

 

Kuorman laskeminen alas

Laskupaikan valmistelut on tehtävä etukäteen. Varmista, että maaperä tai lattia kestää kuorman painon, ota huomioon mahdolliset reiät, kanavat ja putkitukset, jotka saattavat vahingoittua tai aiheuttaa painumia. Huolehdi myös siitä, että paikalle on vapaa pääsy ja ettei siellä ole tarpeettomia esteitä ja asiattomia henkilöitä. Kuormalavojen tai vastaavien välineiden käyttö voi olla tarpeen, jotta voidaan estää raksin kiinni tarttuminen sekä suojata lattia tai kuorma sekä varmistaa sen vakaa asento laskun jälkeen.

Kuorma on laskettava varovasti paikalleen siten etteivät nostajien kädet ja jalat joudu puristuksiin. Varmista, ettei raksi tartu kuorman alle ja vahingoitu. Ennen kuin raksin kireys vapautetaan, kuorma on tarkastettava ja varmistettava sen alustan tukevuus ja vakaus. Tämä on erityisen tärkeää moniosaisten esineiden U-nostossa ja kiristävässä nostossa.

Sen jälkeen kun kuorma on laskettu alas turvallisesti, raksi poistetaan varovasti jottei se vahingoitu, tartu kiinni eikä kaada kuormaa. Kuormaa ei saa myöskään pyörittää pois raksin päältä, koska se saattaa vioittaa raksia.

Teräsköysiraksien säilytys

Kun raksit eivät ole käytössä, ne säilytetään tähän tarkoitukseen sopivassa telineessä. Niitä ei saa jättää maahan tai lattialle, jossa ne saattavat vahingoittua.

Kun raksi jätetään riippumaan nosturin koukkuun, se on lukittava ylimpään lenkkiinsä, jolla estetään sen osien vapaa pyöriminen ja kiinni tarttuminen.

Jos teräsköysiraksin käyttöön on tulossa pitkä keskeytys, raksi täytyy puhdistaa, kuivata sekä korroosiosuojata esim. kevyesti öljyämällä.

General thumbnail
General thumbnail
Test
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General thumbnail
General image General image Test General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image General image

Ylläpito

Osat, jotka ovat murtuneet, joissa on näkyvä muodonmuutos tai vääntymä tai jotka ovat voimakkaasti syöpyneet tai joissa
on kerrostumia, joita ei voida poistaa, on hylättävä ja vaihdettava.
Pieniä vikoja, kuten lovia ja uria päätevarusteissa, voidaan poistaa varovasti hiomalla tai viilaamalla. Hiotun pinnan on liityttävä
loivasti viereiseen aineeseen niin, että poikkileikkauksessa ei ole jyrkkiä muutoksia. Vian täydellinen poistaminen ei
saa vähentää poikkileikkauksen paksuutta tässä kohdassa valmistajan määrittelemää pienintä mittaa pienemmäksi tai
enempää kuin 10 % poikkileikkauksen nimellismitasta.

Perusteellinen tarkastus ja hylkäysperusteet

Yleistä

Tarvittaessa asiantuntija suorittaa silmämääräisen tarkastuksen, jota täydennetään muilla keinoin, esim. mittausten avulla ja/tai ottamalla ainetta tuhoamattomia näytteitä. Näiden tarkoituksena on havaita vauriot ja heikentymät, jotka saattavat heikentää raksin laatua ja turvallisuutta.

Toistuvat tarkastukset on suoritettava vähintään 12 kuukauden välein. Tarvittaessa tarkastuksia tulee tehdä useammin käyttöolosuhteiden mukaisesti.

Ennen tarkastusta raksit on puhdistettava öljystä, liasta ja ruosteesta.  Tavallisesti puhdistus tehdään teräsharjalla. Myös muita menetelmiä voidaan käyttää, elleivät ne vahingoita perusmateriaalia. Puhdistuksessa tulee välttää hapon, korkeiden lämpötilojen sekä ainetta tuhoavien välineiden käyttöä.

Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Raksi tulee poistaa käytöstä mikäli siinä havaitaan seuraavassa esitettyjä vaurioita:

Raksin merkinnät

Raksin merkintöjä ei pystytä lukemaan, esim. tunnistus- ja/tai enimmäiskuormatietoja.

 

Ylä- ja alapäätteiden vauriot

Kulumat, muodonmuutokset ja/tai halkeamat ylä- tai alapäätteissä.

Huom! Kiinnitä erityistä huomiota koukun laajentumiin, vääntymiin ja halkeamiin sekä lenkkien muodonmuutoksiin ja kulumiin. Tarkasta myös, ettei koussi ole puristunut kiinni. Nämä voivat ilmaista sen, että raksia on ylikuormitettu.

Köyden päätevauriot

Puristusholkkien kulumat, muodonmuutokset ja/tai halkeamat sekä pleissauksen siirtymät.

 

Katkenneet langat

Katkenneet langat voivat aiheuttaa vahinkoa, koska ne:
 a) voivat aiheuttaa käyttäjälle käsivammoja;
 b) voivat heikentää köyden kestävyyttä.

Langan katkeamisen syynä on tavallisesti mekaaninen vaurio. Myös korroosio voi aiheuttaa lankojen katkeamista.

Tasaisesti jakautuneet katkenneet langat eivät välttämättä vaikuta ratkaisevasti raksin kestävyyteen, mutta seuraavassa esitettyjä hylkäysperusteita täytyy noudattaa.

Huom! Käyttäjän käsivammojen välttämiseksi ulostyöntyneet langat tulee katkaista taivuttamalla niitä edestakaisin kunnes ne katkeavat irti köyden sydänsäikeen välistä. Toimenpiteestä laaditaan pöytäkirja.

Satunnaisesti jakautuneet katkenneet langat

Kuusi satunnaisesti jakautunutta pintalangan katkeamaa pituudella 6d, mutta kuitenkin enintään 14 satunnaisesti jakautunutta
lankakatkeamaa pituudella 30d, jossa d on köyden nimellishalkaisija.

Paikalliset katkenneet langat

Kolme vierekkäistä pintalangan katkeamaa samassa säikeessä.

Teräsköyden muodonmuutokset

Sykkyrä, puristuma, korimuodostus tai sydämen pursuaminen tai muu köyden rakenteen pilaava vaurio.

Teräsköyden kulumat

10% teräsköyden nimellishalkaisijasta (d).

 

Korroosio

Lankojen syöpyminen tai köyden taipuisuuden häviäminen voimakkaan sisäisen korroosion vaikutuksesta.

Korroosiota voi esiintyä raksien virheellisen säilytyksen yhteydessä tai silloin kun niitä on käytetty erityisen syövyttävissä ympäristöissä tai upotettaessa kuormia happamiin ja emäksisiin nesteisiin ja nostettaessa niitä pois kyseisistä nesteistä. Vaikutus on helppo havaita, koska se vähentää raksin joustavuutta ja käsiteltävyyttä. Kevyt pintaruoste ei tavallisesti vaikuta köyden kestävyyteen, mutta se saattaa olla merkkinä sisäisestä korroosiosta, jonka vaikutuksia ei voi ennakoida.

Lämpövauriot

Lämpövaurio ilmenee lankojen värin muutoksena, voiteluaineen katoamisena sekä sähköisen valokaaren aiheuttamina pistevaurioina langoissa.

 

Tarkastus ja ylläpito

Tarkastus suoritetaan silmämääräisesti. Todetaan raksin kunto ja ilmeiset vauriot ja heikentymät, jotka voivat vaikuttaa raksin laatuun ja turvallisuuteen.

Raksi tulee poistaa käytöstä ja luovuttaa asiantuntijan tarkastettavaksi, mikäli havaitaan seuraavia puutteita:
 a) raksin merkintöjä ei pystytä lukemaan, esim. tunnistus- ja/tai työkuormatietoja.
 b) kulumat, muodonmuutokset ja/tai halkeamat ylä- tai alapäätteissä ja/tai puristusholkeissa.
 c) lankavaurioiden keskittymät.
 d) teräsköyden muodonmuutokset, esim. sykkyrät tai sydämen pursuaminen.
 e) suuret kulumat.
 f) korroosio.
 g) lämpövauriot.

Yleistä

Käytön aikana teräsköysiraksi joutuu alttiiksi olosuhteille, jotka heikentävät sen turvallisuutta. Sen vuoksi raksin turvallisuus täytyy varmistaa mahdollisuuksien mukaan ennen kuin sen käyttöä jatketaan.

Raksi on tarkastettava silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa näkyvien vaurioiden ja kulumien varalta.

Mikäli raksin turvallisuudesta ei ole täyttä varmuutta tietyssä tilanteessa, raksi tulee poistaa käytöstä ja tarkastaa perusteellisesti.

Jos merkintälevy, jossa mainitaan työkuorma, on irronnut ja kadonnut, ja ellei tarvittavaa tietoa ole merkitty pääsilmukkaan, tai muulla tavoin, raksi täytyy poistaa käytöstä.

Ennen käyttöönottoa

Ennen kuin teräsköysiraksi otetaan käyttöön, on tarkastettava:
 a) että raksi on tilauksen mukainen
 b) että raksilla on todistus
 c) että tunnistus- ja työkuormamerkinnät ovat todistuksen mukaiset
 d) että tarkastuksesta tehdään merkintä tarkastuspöytäkirjaan
 e) että raksi sopii aiottuun nostoon.

Vaaralliset käyttöolosuhteet

Erityisen vaarallisiin olosuhteisiin kuuluviksi katsotaan offshore-työt, henkilöiden sekä mahdollisesti vaarallisten kuormien, sulan metallin, syövyttävien aineiden sekä ydintekniikkaan kuuluvan materiaalin nostaminen. Näissä tapauksissa riskien arviointi tulee antaa asiantuntijan tehtäväksi, joka antaa enimmäiskuormitusta koskevat ohjeet.